Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO)

1. Właścicielem Serwisu www.jopykbaginski.com  jest Tomasz Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SBS Tomasz Bagiński, z siedzibą w Warszawie, 01-002, ul. Nowolipie 25.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma SBS Tomasz Bagiński, z siedzibą w Warszawie, 01-002, ul. Nowolipie 25, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: tomasz@baginski.consulting, będącą jednocześnie właścicielem sklepu Internetowego, zwana dalej „Administratorem”.

3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś:
a) zainteresowany otrzymywaniem wiadomości na temat szkoleń, kursów, programów, wydarzeń branżowych, ofert specjalnych, treści merytorycznych marki Jopyk&Bagiński,
b) dokonującym zakupu edukacyjnych i rozwojowych produktów cyfrowych w ramach sklepu Internetowego prowadzonego na portalu www.jopykbaginski.com .

4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy, numer NIP (tylko w przypadku chęci uzyskania Faktury VAT).

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.
a) firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia faktury, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów szkoleniowych);
b) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania lub realizacji zamówionej usługi).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
a) obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe;
b) obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu, dostarczyć Ci zamówione treści;
c) móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody);
d) móc zrealizować Twój zakup produktu cyfrowego w sklepie internetowym portalu www.jopykbaginski.com;
e) realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: tomasz@baginski.consulting. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowolipie 25, 01-002, Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: tomasz@baginski.consulting lub telefonicznie pod numerem: +48 501 229 532.